2017.05.21.「信仰傳統遺產—疼 ê 見證」.蕭清芬牧師

經文:約翰福音十四:15-21、使徒行傳十七:22-31
聖詩:26,533,402

 恭祝「咱」ê 教會114週年記念。「咱」,因為我佇80外年前佇chit-ê教會對黃俟命牧師受幼兒洗禮。我未離開台灣去美國事奉前也佇chia聚會,我 ê 家後bat佇 chia輪流司琴,子女佇chia ê 主日學受教。我今日thang講是回家, home coming。真多謝咱 ê 牧師容允我今仔日佇chia講道。這是我人生中第二pái khiā 佇chit-ê講壇講道。

 因為是「家己」ê 教會,所以請容允我講幾句比較個人的 ê 話。我佇幾年前有對總共49年久全時間有薪 ê 各種教會事工退休。只有積極參與巴克禮牧師所為咱佇1933年改訂出版 ê 白話字新舊約聖經全書,對廈門話作修訂作現今佇台灣普遍使用 ê 台語,來出版「全民台語聖經」,thang hō͘ 教會內外 ê 人攏thang 讀。阮chiah-ê 同工kah有志 ê 有協力koh招人捐獻,佇咱台灣基督長老教會慶祝設立150 週年 ê 時出版。阮也有異象、計劃beh用巴牧師譯本作基礎,根據80 幾年來聖經研究 ê 結果,用咱台灣母語語文法—呣是「滿大人」話(外語ê稱呼Mandarin) ê「華語」—來作必要ê修訂。誠心請咱來代禱關心贊助。

 今仔日 ê 經文是普世教會選定 ê 今日經課,是復活節季聖神降臨節前 ê 經課。其中包括耶穌ê「遺囑」(應允 ê 話)與佇chit-ê 應允中成立來存在 ê 教會行事作為。也是歷代聖徒應該繼續佇無仝周遭中繼續 ê 行事。咱共同teh 思念巴克禮牧師是chi̍t-ê見證事工 ê 「繼承人,, 咱大家也應該是共同繼承人。

 咱beh用今早起所讀 ê 使徒行傳經課作主體來koh一pái聽上帝beh對咱講 ê 話。原名用希伯來名 ê 使徒「掃羅」,受召向「外邦」—呣是猶太人—傳上帝拯救萬民 ê 福音 ê 時—有用當時外邦普遍 ê 希利尼文化中有用通用 ê 希利尼名「保羅」--koh來到當時文化中心地 ê 雅典城beh傳道。今日經課記事是他佇 in ê 文化典型象徵 ê Areopagus (A-li-o山) ê 言行。巴克禮牧師也由Thomas Barclay來台灣也改稱照他傳道對象所bat ê 名「巴克禮」,來到當時 ê 台灣文化中心 ê「府城」傳道。

 聖經記講保羅有到雅典ê Areopagus。這是是雅典 ê「自由廣場」與是非判斷 ê「法庭」。可能就是昔日哲人Socrates因為講真實話,宣講真理來受判死刑 ê 地點。保羅佇hia beh宣講辯明「福音」真理。

 咱所信、所傳 ê 福音主題是親像咱台灣基督長老教會信仰告白所講 ê 宇宙萬物主宰,祂 ê 聖子耶穌,有「出世做人…做咱 ê 兄弟..有死、有復活,來顯明上帝 ê 仁愛」。

 保羅宣講 ê 有釘根佇他本人所承受 ê傳統,以及宣講對像 ê信仰文化ê傳統。他有運用他所受過 ê 最嚴謹 ê 以色列人信仰傳承—是迦瑪列 ê 門生-也對當時 ê 文化有相當 ê 認識。他佇chit-ê背景中憑誠心來對敵當時跟隨耶穌 ê人 ê 時,佇意外中與耶穌對遇,隨後奉差向外邦宣教,這就是適時、適地ê「神跡」。他成為福音信息向當時世界推廣顯明最合適 ê 工作者。保羅佇雅典所遭遇 ê 處境是每世代教會所會面對 ê 處境,除政治權力 ê 壓迫以外,就是與現世文化 ê 掙扎相抗爭。

 咱今仔日作一個台灣人 ê 基督徒也受chit-khoán遭遇kah挑戰。咱thang對他來學。他有重估、深思他所承受 ê 以及與基督相遇 ê 信仰傳統遺產,來面對koh適用當時 ê 現實。他無放棄他所受 ê 傳承,咱的確呣通放拺咱作「台灣人」 ê「認同」kah咱 ê信仰認同。

 保羅行遍雅典全城,細心考察實況,然後不但與人「講論」,更勇敢盡責「宣講」福音。他首先「肯定」雅典人 ê 文化精粹,熱衷佇宗教心事實,到處是偶像祭祀祭壇,但是他並無「隨和」。保羅明白宗教心確實是「人性」ê 成分—人既然是上帝照祂形像受造,是人共有 ê ”gene”。M̄-kú 他指明in ê 宗教熱情誤導in,in敬拜錯誤 ê 「神」,in知可能有體會in猶有拜bô-tio̍h,  「m̄-bat ê 神」(αγνωστω θεω) ,所以就造一ê神壇,來拜「bōe bat ê 神」,其實原文是「不知」(或無知)ê 意思。保羅就藉che向雅典人講,「我向恁宣佈」(καταγγελω)—就是鄭重宣言。

 保羅所宣講 ê主題是創造萬物獨一 ê主宰,有通過「復活 ê 耶穌」來顯明 ê 救恩。這是最無合當時「時勢潮流」「不受歡迎」ê 主題,這卻是福音ê主題,呣久受大眾所拒絕。

 他不認同隨和潮流「合時勢」。呣久他也未完全「否定」當時流行ê文化。 Chóng--sī他有提昇koh深化hit-ê 最基要意義。

 「有人氣」ê 英雄豪傑歌劇藝人、敬技場 ê明星 á-sī「有權勢」ê 人bōe-tàng 也,呣thang「神化」。真神呣是「人造」ê,á-sī「金」造 ê。

 「普遍」/「有人氣 ê 文化」(有吸引力、「造勢型」「名人型」 ê 宗教會誤導人。他有利用此文化中 ê 特殊點來作工具引導人進入文化所訴求 ê 真粹中心。他有看出雅典人 ê 虔誠,熱心雕刻或鑄神像,為「神」起造堂皇ê廟宇做敬神場地,in ê 終局目的顯示in「手段」ê 錯誤,呣是宗教心—追求心靈ê安歇「家鄉」- ê 錯誤。呣久他有指明呣thang拋棄了最基本 ê 目標,尋求與「神」ê 「關係」。

 真宗教是人與真神 ê「深度」ê連攜關係。保羅首先提起 「真」神 ê本質。應該是創造及主掌萬物 ê 根源,人 ê 生命ê本質,以及人與此真神 ê 生命聯帶性是宗教本質。同時他也盡職進一步引用當時主要聽眾— 希利尼人—本有 ê 概念,in ê  詩人 ê 話所表達「咱攏是祂 ê 子孫」來闡明。C hit-ê 關係是佇「道成肉身」來到世間「kah咱做伙tòa」ê 耶穌所顯明 ê。這是真神極度疼 ê 展示,耶穌也有交代koh應允信祂、tòe祂人chit-ê「疼」tio̍h chiâⁿ-chòe咱共同 ê「傳承」,thang繼續「見證」真神不時kah人「同在」ê「實在」。耶穌 ê「遺囑」不但是「命令」koh是「應允」--祂beh差「聖神」「降臨」來扶助咱展現chit-ê「疼」。咱免作「孤兒」,祂離咱「無遠」—佇咱身邊,咱thang tiàm 佇祂來「活」/存在、來tín-tāng。咱thang「安咱 ê 心」。咱攏來,做伙繼承koh繼續 巴克禮牧師親像日頭對「東」出現光明 ê 「東」門 ê上帝 ê「疼」ê 見證,藉咱所起造 ê「東門巴克禮記念教會」ê「建築物」,hō͘ 他所留咱他所翻譯 ê 咱父母話 ê「聖經」,koh藉疼人 ê「行動」來見證。